ماله خر


ماله خر قطعه ایست از ابزار یراق.
ماله خر از یک منبع تغذیه،لوله ارتجاعی نگهدارنده،کلاهک،رفلکتور ودایرکتور تشکیل شده.
از ماله خر برای ستون ها وپایه های ساختمانها و پایه های یک زندگی مشترک استفاده میشود.
از ماله خر برای بستن دهان های گشاد استفاده میشود.
ماله خر خیلی مهربان و ملوس و نرم است و او دوست دارد خود را به آدم نزدیک کند.
هر آدمی دو ماله خر دارد یکی ماله خره درون ویکی ماله خره برون و این ربطی به جنسیت ندارد.
ماله خر گوشت خوار میباشد وخوار گوشت را میمالد.
یک نوع ماله خر وجود دارد که آدم خوار است و از دهانش روغن ترمز بیرون میاد و دارای دو بال است.
ماله خر را برخی میخورند شاید گونه ی خوردنی آن باشد.
از ماله خر برای آواز خوانی نیز استفاده میشود.
ماله خر را با دسته خر اشتباه نگیرید آن چیز دیگریست که درکش برای منم ورای عقل است.
ماله خر خریدنی نیست بلکه بدس آوردنیست.